"Boj o Luban"

U Laubanu nepřítel poražen

Z Vůdcova hlavního stanu 8. března. Vrchní velitelství branné moci oznamuje: Na středním Slovensku svádějí granátníci a myslivci již, deset dní rozhořčené boje v lesích a v horách s nepřítelem, útočícím od jihu a východu na údolí Hronu u Zvolena. V bojích po obou stranách Banské Štiavnice, Bohatých na ztráty, získalo sovětské vojsko nepatrně terénu. - Po obou stranách Laubanu porazily oddíly pozemního vojska, vojenských "SS" a jednotky Lidobrany za vynikající podpory letectva silné části sovětské 3. gardové pancéřové armády s velkými ztrátami pro nepřítele. Město je osvobozeno. Bylo zničeno nebo ukořistěno 162 nepřátelských pancéřů, 159 děl, 74 granátometů a 106 motorových vozidel.  U Kostřína rozbily naše oddíly také včera Četné bolševické útoky, podporované bitevními letadly a silným dělostřelectvem. V ohnisku obranné bitvy o Pomořany byly útoky velkých sovětských sil, usilujících o průlom směrem ke Štětinu, zachyceny uvnitř našeho závorového pásu mezi Greifenhagenem a Gollnowem. Jižně od Kamminu a u Kolberga stojí naše bojové skupiny v úspěšné obraně proti silnému nepříteli. Jednotky námořnictva zničily zde ve dvou dnech 40 sovětských pancéřů, a to z velké části pomoci zbrani pro boj zblízka. — V Z á"p a d n í c h P r u s i c h' byly silné bolševické pancéřové svazy, které pronikly s těžištěm směrem ke Stolpu a po obou stranách Pruského Stargardu, zachyceny po rozhořčených bojích v tětivovém postaveni. — Posádka pevnosti Grud-z i o n d z e za velení generálmajora Frickeho, která skoro po-tři neděle uzavírala důležitý přechod přes Vislu, podlehla v hrdinném boji náporu nepřátelské přesily. — V bojovém prostoru východopruskérn byly západně od Z i n t e n u odraženy nesouvislé sovětské nápory. '— Obranná bitva v K uronsku se omezovala na prostor východně od Frauenburgu, kde naše v boji osvědčené oddíly zmařily také včera průlom,
 o který nepřítel usiloval se zvýšenými silami a s velkým vynaložením materiálu.
Na dolním Rýně uhájily naše oddíly předmostí W e s e l proti opětovným nepřátelským útokům, zahnaly nepřítele, přechodně proniknuvšího za velikých ztrát pro něho, a zničily četné obrněné vozy. — V úseku Düsseldorf — Kolín nad Rýnem byla naše fronta v těžkých bojích zatlačena na východni břeh Rýna. Na západním břehu se ještě bojuje v rozvalinách kolínských. Na předmostí Bonn podniká nepřítel prudké útoky. — Na řece A h r rozpoutaly se prudké srážky s nepřátelskými pancéřovými silami, jejichž čela pronikla až k Remagenu. Také pohořím E i í e l pronikla americká pancéřová čela do trojúhelníku mezi Rýnem a Moselou. Našimi útoky na nepřítelovy hluboké boky utrpěl protivnjk velké ztráty. — Na dolním toku řeky K y 11 uvázl protivník, místy útočící, v našem hlavním bojovém polí. V Osburském Hochwaldu jižně od T r e v í r u, ztroskotaly pokusy Američanů vyprostit bojovou skupinu, kterou naše oddíly odřízly. V dolních Vogesách se četné nepřátelské nápory zhroutily v naší palbě. — Bojová přestávka ve střední Itálii trvá. Americké' průzkumné nápory v horách východně od M o n t e s e byly bezúspěšné. — Za útoků severoamerických teroristických bombardérů na západoněmecké říšské území byly dílem těžce postiženy obytné čtvrtí několika měst. Angličané podnikli uplynulé noci teroristický útok na   D e s a v u a svrhli pumy na další města v západním, severozápadním a středním Německu. Zvláště ve Velkém Hamburku a ,v L i p s k u vznikly škody. Protiletecká obrana sestřelila 59 anglo-amerických letadel, skoro výlučně čtyřmótořové bombardéry.