"Bolševické útoky"

Bolševický útok mezi Zhořelcem a Chotěbuzí ztroskotal


Z Vůdcova hlavního stanu 18, dubna. Vrchní velitelství branné moci oznamuje: V pohraniční oblasti Východní mařit y byly odraženy bolševické útoky, opakované po obou stranách Fiirstenfeldu,. jihovýchodně od Miirzzuschlagu a u Sv. Hippolytu, ztracených úseků bylo dobyto zase nazpět dílem protiútoky. Západně od řeky Moravy zmařilo naše vojsko noční pokusy nepřítelovy o průlom u Mistelbachu a Zistersdorfu. Nepřátelské síly, pronikající po obou stranách, silnice L u d e h-b u r g - B r n o, byly zastaveny v prostoru u Ž i d l o c h o v i c. V bojovém prostoru u Ratiboře byly v hlavním bojovém poli zachyceny prudké sovětské útoky a 22 nepřátelských obrněných vozů bylo odstřeleno. V těchto bojích se vzornou vytrvalostí vynikající měrou osvědčila první lyžařská myslivecká divize, které velí generálleutnant Hundt. - Na západní frontě vratislavské trvají urputně obranné boje.V bitvě mezi Zhořelcem a Chotěbuzi ztroskotal bolševický útočný nápor po nepatrném územním zisku o tuhý od pór naši pěchoty. V hustě zalesněném terénu jihovýchodně od Chotěbuze nastoupily naše zálohy s obrněnými vozy k protiútoku a jsou tam v proudu tuhé boje. Za oba uplynulé dni bylo jenom na tomto úseku odstřeleno 233 obrněných vozů.
Také na Odře zuří obranná bitva s velkou prudkostí .Na frontě 100 kilometrů Široké odrazily naše statečné divize, účinně podporované dělostřelectvem a částmi protiletadlového dělostřelectva nasazenými do pozemního boje, bolševiky, kteří co do lidi a materiálu měli velikou přesilu. Nepřátelské vlomy jižně od Frankfurtu n. O., po obou stranách Seelowa a jižně od W r 3 e z e-n u byly zataraseny protiútoky. Podle dosavadních hlášení bylo včera zničeno opět 257 obrněných vozů.

V poledních hodinách včerejšího dne nastoupili Američané k útoku na Magdeburk. Boje jsou v plném proudu. — Od ústí řeky Sály až do prostoru po obou stranách B i t terfeldu trval silný nepřátelský tlak. V tuhých bojích se nepříteli podařilo získati půdu ve směru k Labi a na D e s s a v u, byl však při pronikání k řece MUldě jihovýchodně od Dessavy vržen zpět ráznými protiútoky. — Statečný odpor' posádky v Halle,a rozhodná obrana našeho vojska v prostoru u Lipska zabránily nepříteli v dalším náporu na východ. V předpolí města Lipska byly svedeny tuhé boje s nepřítelem útočícím od západu, od jihu á od východu; nepříteli-se však podařilo postoupit jenom nepatrně. — Z linie Cvikuva-Hof podniká nepřítel na Široké frontě průzkum proti pohoří na jihovýchod. Jihozápadně od Bayreuthu vrhlo naše vojsko proniknuvšího nepřítele zpět, ale nemohlo zabránit náporu amerických obrněných vozů do prostoru města N o r i m b e r k a. V městě se bojuje. — Ve S c h w a r z w a l d u útočí gaullistické svazy z nagoldského údolí na východ a na jihovýchod. Nepřítel ve svém útoku směrem na jih vnikl do Freudenstadtu, uvázl však před výšinami severozápadně od města a po obou stranách Of-fenburgu.— Obranná bitva na středoitalské fronte byla včera ve znamení dosud největšího nepřátelského vynaložení materiálu. Anglo-Američané se pokoušeli bubnovou palbou, trvající celé hodiny, a nepřetržitými leteckými útoky rozbít naše posice.


Hitler slaví narozeniny

Adolf Hitler, je největší z mužů německého národa a největší Evropan všech věků, dožívá se dnes 56 let. Až se utiší rozvášněné živly a nastanou zase klidné doby, nebude nikoho v celém světě, kdo by nevzpomínal Adolfa Hitlera se stejnými pocityjako jsou ti, kdo se v této válce staví na jeho stranu a jeho ideály. Ani jeho dnešní nepřátelé neuprou mu čistotu skutků a úmyslů' Před  dějinami naobstojí ani Stalin,Churchill,Roosevelt,ale obstojí Adolf Hitler.

(Pozn.autora "Sigi" - zde bych dal novinám za pravdu,skutečně Adolf Hilter obstál před dějinami,jako vrah,despota a ničitel. - V novinách pokračuje chvala na Adolfa Hitlera,ale já si myslím,že tohle už stačí.)