"Češi - Leningrad"

Všechen český lid do boje proti bolševismu


Jedině říšská branná moc může odvrátit bolševické nebezpečí od českých hranic
Ct - Praha 25. ledna. Česká liga proti bolševismu konala v neděli dne 23. ledna 1944 v Praze své ustavující valné shromáždění. Byl zvolen rozšířený výbor, jehož předsednictvo tvoří tyto osobnosti: Předseda: univ. prof. dr. Josef Dracho- vský, předseda Národní rady, místopředsedové: Josef Bartoň z Dobenina, průmyslník, František Zmeškal, rolník z Nahošovic, Karel Roh lích,'předseda závodního výboru Českomoravských strojíren v Praze, docent dr. Josef K Li ment, ministerský rada. V rozšířeném vyberu jsou zastoupení Celní zástupci veškerého veřejného života českého. Nový výbor České ligy proti bolševismu. usnesl se jednomyslně na tomto prohlášení:


Českému národu!
V boji, jaký nepoznaly dosud dějiny, brání se Evropa bolševickému nebezpečí. Toto barbarství východní stepi,; prosycené židovskými živly, hrozí úplným zničením všech mravních i hmotných hodnot, které za dvé tisíciletí vytvořila na evropské pevnině arijská rasa. Řada události doby současné a nedávné svědči neklamně o tom, ,že bolševisrnus nezměnil nic na svém úmyslu vyhladit z kořene všecko, co připomíná evropskou kulturu. Tisíce vyvražděných a odvlečených příslušníků inteligence, středního stavu a zemědělců ve východním Polsku,  v baltských zemích a v Besarabii, kde komunismus se dostal k moci na pouhý jeden rok, ukazují dost zřetelně, jaký osud by postih! tytéž vrstvy u nás, kdyby se bolševici dostali
do Čech a na Moravu.Český lid, který svými tisíciletými dějinami, svou vyspělou kulturou a civilizací tkví pevně v půdě střední Evropy, nemůže k bolševickému nebezpečí přihlížet lhostejně. To pochopili správně náš státní president dr. Erni! Hácha a naše vláda, kteří zaujali v prosinci minulého roku jasným prohlášením jednoznačný postoj proti bolševismu. Je na nás, ostatních příslušnicích českého národa, abychom před celým světem demonstrovali, že stojíme neochvějně za svým státním presidentem a za svou vládou. .


Tuhá obranná bitva u Leningradu

U Kerče a mezi Pripetem a Berezinou sovětské pokusy
o průlom zmařeny - U Nettuna potopeny
3 torpedoborce a 4 obchodní lodi


Čtk - Z Vůdcova hlavního stanu 25. ledna.
Vrchní velitelství branné moci oznamuje:
U Kerče zesílilo sovětské vojsko svůj tlak. Nepřátelské útoty, podporované obrněnými vozy a bitevními letadly, dosud trvají.
Severozápadně od Kirovogradu bolševici útočili nékolika divisemi. Tyto útoky byly po proměnlivých bojích odraženy, jeden vlom byl protiútokem zúžen.
Jihozápadně  od Pogrebišče dobylo naše vojsko, účinné podporované dělostřelectvem a letectvem, po tuhém bojí nepřátelských posic silně vybudovaných. Sovětské protiútoky byly bezúspěšné. Boje jsou ještě v plném proudu.Na vylodovací  základně netunské podnikl nepřítel na několika místech útok na naše bojové přední stráže. Byl odražen. Při našich průzkumných náporech byli přivedeni zajatci.
Letectvo útočilo ve dne v noci bombardovacimi a torpédovými letadly s dobrými úspéchy na nepřátelskou vylodovací flotilu u Anzia. Podle dosavadních hlášení byly tři torpedoborce a jedna obchodní loď o 6.000 BRT potopeny. Lze považovatí za jisté, že tři další lodě celkem o 26.000 BKT byly rovněž potopeny. Jedenáct transportních lodí bylo poškozeno, velmi těžce
.