"Meer und Land"

VÝZNAM NĚMECKÉHO ODSUVNÉHO POHYBU

V posledních třech měsících provedlo  německé velení na Východě nejobtížnější operace, jaké se kdy vyskytly některému stratégovi nebo nějaké armádě. Mistrně provedla německá vojska plánovitý odsuvný pohyb do hloubky několika set kilometrů, při čem: dokonale zvládla jeho obtíže a suverénním způsobem zmařila všechno úsilí nepřítele, zabránit úhybnému pohybu, rozrazit německé armády a jednotlivě je potřít. Vpravdě není ve válečných dějinách obdoby tak plánovitého a úspěšně provedeného odsuvného po. hybu, jakým byly německé operace na jižním a středním úseku východu1 fronty za uplynulé tři měsíce:
Abychom plně pochopili celou letošní německou strategii na Východě, musíme přihlížet nejen k charakteru tamního bojového prostoru, zejména s ohledem na kritické nebezpečí, které přinesly zimní měsíce posledních dvou let daleko předsunuté německé frontě, a ke katastrofální vyživovací situaci Sovětů, ženoucí Moskvu k vypětí všech dosažitelných sil za účelem dosažení konečného obratu, ale i k celkové válečně světové situaci, a to zvláště pokud se týká anglo-amerických plánů proti Evropě. Jak průběh letošních válečných událostí ukázal, ohodnotilo německé vrchní velení včas, zajišťujíc obranu celé Evropy, náležitě a předvídavě celkovou situaci a již tehdy se zajisté rozhodlo, jaký celkový průběh vtiskne válečným dějům tohoto roku, o němž nepřátelská koalice tvrdila, že bude rozhodující pro její vítězství.
Defensiva, která charakterizuje letos německou strategii, byla německým vrchním velením zvolena nejen proto, že je, jak definuje Clausewitz, silnější formou boje, nýbrž hlavně, že je úspornější formou, umožňující důkladnou přípravu na konečnou fázi války, která jedině přinese rozhodnutí. Německé velení vystříhalo se chyby podceňovat válečný potenciál soupeřů jak na Západě, tak na Východě a hlavně kalkulovalo při plánování jen se svými vlastními silami, vědomo si uderné sily svého italského spojence.Proto se nerozhodlo pro opětování letní ofensivy na Východě, do které by bylo nuceno nasadit velké části strategických záloh,jenž by pak chyběli pro rázné  a rychlé odstranění krize, začínající se rýsovat na jihu Evropy, nejprve, laterní, později otevřenou zradou savojského domu a jeho poslušné vlády. Na druhé straně bylo si německé velení vědomo, že Moskva nemůže letos čekat s ofensivou na zimu. Její vyživovací situace, která za celou bolševickou éru byla nanejvýš neuspokojivá, dostoupila po ztrátě dvou sklizni své obilní komory až k hranicím hladomoru; bylo jasné, že sovětské velení nasadí vše, co má ještě po ruce, aby roztrhalo německou frontu a zničilo její jednotlivé části a tím zachránilo třetí sklizeň pro sebe.
V předvídání sovětské „chlebové" ofensivy a ve správném odhadu její mohutnosti rozhodlo se německé vele-,ní nelpět na strohé obraně svých po-, stavení, jejichž průběh nebyl určen operačními, taktickými a terénním* hledisky. Dosavadní linie fronty byla náhodně vytvořena bojovou situací ke konci zimní ofensivy. Střídavými boji byla zprohýbána do četných oblouků a proto její délka také podstatně vzrostla. K jejímu obsazení bylo potřebí přiměřeně více sil na úkor místních operačních a strategických záloh. Současným zkrácením fronty nastalo její vyrovnání, čímž byly uvolněny značné síly, které mohou být nyní připraveny jako operační zálohy.
Taktické složení německé obranné linie bylo podstatně zesíleno; odpadnutím zčásti velkých oblouků fronty se podstatně zmenšily naděje sovětských útoků. Nová německá hlavní linie mohla ostatně použít svobodně zeměpisných výhod terénu a tak i s této strany získat velké posílení. Úspora, získaná na šířce východní fronty, činí dnes skoro dvojnásobek šířky jihoitalské fronty. Stejně tak, jako bylo docíleno zisků zkrácením délky fronty, bylo docíleno výhod zmenšením týlových prostorů. I zde se uvolnily značné síly, které byly zasazeny k zajištění, správě a výstavbě. Proto mohou být tyto síly na zmenšeném území podstatně zesíleny, což se zajisté projeví po stránce hospodářské zintensivněním výtěžků ve prospěch krytí ztrát z opuštěných prostorů. Přiblížení k hlavním střediskům přísunu způsobuje ne. malé uvolnění v oboru dopravy a zásobování, jež je tím důležitější, že následkem mimořádné intensity obranné bitvy nabyla spotřeba materiálu a střeliva obrovských rozměrů.