"Smrt K.H.Franka"

K.H. FRANK POPRAVEN

Po zjištění skutkové podstaty zločinné činnosti K. H. Franka, přikročuje předseda soudu dr Kozák k odůvodnění právnímu,
§ l trest. zák.je naplněn odpovědností K. H. Franka jako zástupce K Henleina, spoluúčastí na výzvě ke kladení odporu proti českým útokům, spoluúčastí na zřízení FK a stejně tak i činností po 30. zaří 1938, kdy Frank byl pověřen Hitlerem, aby - připravil likvidaci zbytku Československa-. Sem spadají i všechna Frankova jednání s Eisenlohrem, Ribbentropem.
Soud nesdílí názor obhajoby, že by Frank jako člověk, který nebyl, úředníkem čs. státu, nebyl povinen zachovávati mlčenlivost Stejně tak soud nesdílí vývody obhajoby, pokud jde o výklad § l zákona na ochranu republiky, že totiž zákon stíhá pouze pokus o změnu ústavy,
 kdežto ve Frankově případě jde o skutečné přivodění změny, které tedy není v žádném případě trestné. Soud poukazuje na vítěznou revoluci, která obnovila původní ústavní SdP a NSDAP.
Soud uznal l členství Frankovo v říšské vládě (v jeho funkci státního ministra) za trestný čin, spadající do skutkové podstaty § 2 trest. zák.
Podle § 3, odst. l .trest. zák. zahrnuje soud všechny projevy, které kdy Frank pronesl na veřejných shromážděních nebo v rozhlase, stejně tak jako všechny články, uveřejněné v tisku. Sem spadá i Frankova činnost, směřující ke germanisačním snahám na územi republiky, at už jde o zničení památníků (hrob Neznámého vojína), nebo o jazyková opatřeni, či o zastaveni různých českých spolků (Sokol, apod.) Pokud -jde o Frankovu činnost, vedoucí k tomu, že obyvatelé republiky ztrávili svobodu nebo jim bylo způsobeno těžké ublíženi na těle nebo smrt, zahrnuje soud tyto skutečnosti pod ustanovení § 7, odst l, 2 a 3 trest. zákona.


V cele K. H. Franka 10 minut před popravou
Frank sedí na židli a baví se docela nenucené se svým obhájcem. Chvílemi se i usmívá. Na stolku ještě stojí talíř posledního Frankova oběda, Frankova ruka si nervosně pohrává s krabičkou partyzánek, z nichž jednu Frank právě kouří. Těch 15 partyzánek, které včera ještě odmítl, dnes beze slova přijal a zapaluje si jednu od druhé. Kromě dr Reslera se nebaví Frank vůbec s nikým. Po stole se válí spousta popsaných papírů a mezi nimi popel z vykouřených cigaret...
 

Třetí dvůr Pankrácké věznice, 12,58 hodin.

5000 Lidí. Slyšíme tlumený šum v nádvoří, do kterého pere poledni slunce. Před šibenici, umístěnou v roh a mezi dvěma budovami, stojí popravčí mistr se svými dvěma pomocníky. Ve 13 hod. 2 min. přichází soudní dvůr. A za nim Frank, obklopen čtyřmi členy vězeňské stráže. Dr Kozák a po něm tlumočník předčítají Frankovi znovu rozsudek Ale Frank s počátku jen civí do prázdna potom se kolem sebe rozhlíží. Jeho oko se zvedne k nebi, aby se pak zadíval někam k patě mikrofonu. Posledni otázka, kterou klade dr Kozák: ,,Rozuměl jste, K. H. Franku?" A poslední ,,jawohl", — „Mále nějaké poslední přáni?" „Ne." A náhle Frank tiše říká: .Německo musi žít, i když , my umíráme. At žije německý národ, at žije německý duch, Německo bude žít dá!e." V téhle chvíli se ukazuje jeho pravé nacistické smýšlení....

13 hod. 31 min, — Spravedlivý trest nad K. H. Frankem je vykonán.
13,37 hod. popravčí mistr hlásí předsedovi soudu provedení exekuce.
13,40 hod. soudní lékař, dr Navarra konstatuje smrt